MCM History

MCM Old Members History in English (click)
 

 ဝင္အတၴဳပၸတၲိ ဂေကာံမန္မိန္ေနတ္သဝ္တာ(MCM) 
 ဂေကာံမန္မိန္ေနတ္သဝ္ဂြံကၲဳႝဒွ္ဂွ္ နူစသှာံ(2006)  ဂိတု( August ) စဿတ္တၛဲ(12)ေတံ မန္ႏံြမံင္ပႜဲ
တြဳႝရးမိန္ေနဝ္သဝ္တာတအ္ ရန္တဿံကုႝေကာန္ဂကူမန္ႏံြဒဿံင္ပႜဲတြဳႝရးဂွ္ ဂြံည႘သာ ဂြံဒွ္မြဲဂေကာံမြဲကေရာံတုဲ ခ်ပ္စ႘ဇန္သြက္ဂြံဒက္ပၲန္တုိန္ဂေကာံမန္မြဲ နကုႝယဿဳ”ဂေကာံမန္ မိန္ေနဝ္သဝ္တာ”နကုႝဘာသာအင္ဂလိက္
ဂွ္(Mon Community of Minnesota)မဒွ္ရ။ဂေကာံဏအ္ဂြံကၲဳႝဒွ္မာန္ဂွ္ ညးစှးနူတြဳႝရးတှဟဟ္္ဂမၜဳိင္
မသုန္တၜ နာဲမန္ေဇတ၊္နာဲရတ္တ္(Indiana) နာဲေၾကဝ္ဏာ(ဟြံတီယဿဳ) နူတြဳႝရး(North Carolina) နာဲဇှဲမာန္ (Ohio) နာဲထဝ္ဝင္(New York) ကၜဳင္စုိပ္ကုႝျဇဟတ္ကီုရ၊ ပႜဲစဿတ္တၛဲ 15 August,2006 ဂွ္ စဒက္ပၲန္တုိန္ဂေကာံမန္မိန္ေနတ္သဝ္တာမဒွ္ရ။
 ညးတာလ်ဳိင္ဂမၜဳိင္-
၁၊ ဥကၠဌ နာဲမန္ဆာန္မန္ (နာဲေကာဆာန္)    
၂၊ ညးအုပ္ကာ နာဲအံင္ဆာန္
၃၊ ဒု-ညးအုပ္ကာ နာဲပၜတရဵဟံသာ
၄၊ လ်ဳိင္စန္ဒက္ နာဲသာင္မန္
၅၊ ညးစဿ႘စဿတ္စရင္ မိဂ်ာႏၷ႘
၆၊ လ်ဳိင္ဘ႑ာ မိမ႘မ႘

စနူအခိင္ဒက္ပၲန္တုိန္ဂေကာံမန္မိန္ေနတ္သဝ္တာတုဲ သြာင္ခ်႘ဒရာင္ပေရင္ဂကူနာနာ မပၲံကုႝ ေကၜာန္ဗဒွ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ ပေရင္ထၞးပ်းေယန္သှာင္တအ္ဂွ္ ေကၜာန္ဗဒွ္ကၜဳင္ဒဿံင္ဇဿာပ္ပ္သှာံရ။

ပႜဲစဿတ္တၛဲ   July 21,2012  ဂွ္ ေကာန္ဂကူမန္ညးမစုိပ္ကၜဳင္တြဳႝရး မိန္ေနတ္သဝ္
တာ တဿိတိဿကီု သီုကႝုေႀတံေႀတံတအ္ဗြဲမဂၜဳိင္ လဿိဟ္မှိဟ္ၐုိတ္(၁၅)တၜျပင္င္         ေကာံဓရုီသ႘ကၜ႘ လုကဵပြဳိင္၂နာဍ႘ကဝက္ျပင္ ပႜဲဌာန Keller Park သြက္ေသၢာံေကႅင္ဗဂုႝလဟုႝပၲဳိန္ဂေကာံ
(MCM)တဿိမြဲဝါပၜန္မဒွ္ရ။
          ပႜဲကုႝသၻင္သ႘ကၜ႘ဝြံ ညးညးအဲအဲ ေကႅင္သၛ႘ဂၜိပ္ပေရင္ကေမၜာန္(MCM)တုဲတုဲကၜဳင္ေတံ
ကီု သီုကုႝအကာဲအရာ ေကာန္ဂကူမန္မစုိပ္ဒဿံင္တြဳႝရး Minnesota ဏအ္ကီုတုဲ ကႅိဂြံတင္
တုပ္စုိတ္
          (၁) သြက္ေသၢာံေကႅင္ဗဂုႝလဟုႝပၲဳိန္ဂေကာံ MCM (ဟြံေသင္မၢး)တင္ယဿဳတှဟ္ျခာ
              တုဲ ဒက္ပၲဳိန္ဂေကာံမန္တဿိ
          (၂) ရုဲစွ္တင္ရန္တဿအ္ ေကုာံ ဓဇက္ေသှာဝ္တဿိ
          (၃) ရုဲစွ္မှိဟ္တာလ်ဳိင္တဿိ
မပၲံသာ္ဝြံ ကႅိဂြံတင္တုပ္စုိတ္တုဲ ရုဲစွ္တၛဲသြက္ဂြံသၸေပါဲေကာံဓရုီမဒွ္ရ။

          ပႜဲစဿတ္ July 27,2012 အခိင္ ၅ နာဍ႘သဝ္တၛဲဂွ္ ေကၜာန္ဗဒွ္ေပါဲေကာံဓရုီ ဌာနသၛိနာဲ
ၾကဳက္ မိညိဳဝ္(1111 Bush Ave )ရ။ ပႜဲေပါဲေကာံဓရုီဝြံ နာဲသာင္မန္ နာဲေကာဆာန္ နာဲ
အံင္ဆာန္ ေကုာံ နာဲစုိက္ဝင္ဌာန္အံက္တအ္ ညးပန္တၜ ဟီုဂးေသာင္ကႅးဏာပရူ MCM ဗြဲ
မဗဗြဲေထက္ႀကဳိက္တုဲ ကႅိဂြံတင္တုပ္စိုတ္ သြက္ဂြံေကႅင္ဒုင္ေကတ္ ယဿဳေႀတံ (MCM)ပၜန္မ
ဒွ္ရ၊ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္ယဿဳ (MCM)တုဲ ဆက္ရုဲစွ္အာ တင္ရန္တဿအ္ ၃ တင္မတြံဂး
ဂေကာံပု႙ဝြံ       (၁) ညံင္ဂြံဒွ္အထံက္ပင္ျဇဟတ္ဗၜးၐးဂကူမန္
                   (၂) ညံင္ဂြံဆက္ေစၜာံကုႝဂေကာံမန္ပႜဲဍဳင္ ဂေကာံမန္ဍဳင္သၟာင္နာနာ
                   (၃) ညံင္ဘာလက်ာ္မန္ ေကုာံ ဘာေဗၲာန္လိက္မန္ဂြံဒွ္
တုဲ ဆက္ခ်ဴဓဇက္အာေသှာဝ္ဂေကာံတဿိေရာင္။
          သၟာင္နူဂွ္ပၜန္ ဟုိတ္နူကႅိဂြံတင္တုပ္စိုတ္သြက္ဂြံဒုင္ဂုိင္ေကတ္ယဿဳဂေကာံေႀတံ MCM
တုဲ နာဲေကာဆာန္ ကေသအ္ကဿဝ္ ဆဝ္မၛဳဟ္ဏာသြက္ဂြံေကၜာန္ဗဒွ္အာ သၻင္စဿတ္သမၲီ ဂ
ေကာံ MCM ေပင္ႀတဵသှာံမဒွ္ရ။


7/28/2012                                   ဌာန သၛိမြဲပန္မ 1111 Bush Ave St.Paul, MN

ေကာံဓရီုသြက္ဂြံဓဇက္ေသှာဝ္ ဂေကာံမန္စုိပ္တြဳႝရး ေမန္န႘သဝ္တာ  
Mon Community of Minnesota
ေလဿင္အစ႘ဇန္ဂမၜဳိင္
၁၊ ပံက္အေသဟာန္ ေပါဲေကာံဓရုီ
၂၊ သ႘ကၜ႘ ပ႐ူဝင္ (MCM)ေႀတံ
၃၊ ခ်ဴတင္ရန္တဿံ ေကုာံ ဓဇက္ေသှာဝ္ဂေကာံ
၄၊ သ႘ကၜ႘က႑ကာနာနာ
၅၊ လေလာင္ၾတး ေပါဲေကာံဓရီုအာစုိပ္ဒတုဲ

 လဿိဟ္မှိဟ္တုိန္စိုပ္ေပါဲေကာံဓရီု

ေလဿင
ယဿဳ
ဂှန္စက္
စဿတ္တဲ
နာဲဗညာဃံင္သာင္


နာဲႀကဳက္


နာဲစုိက္ဝင္ဌာန္အံက္


နာဲဆာန္မန္


နာဲအံင္ဆာန္


နာဲတရဵလိုက္


နာဲရာဇာအံင္လြ႘


နာဲမန္ဆာန္မန္


နာဲသာင္မန္


၁၀
နာဲယွဳ႙တုင္


၁၁
နာဲမန္ၾသန္


၁၂
နာဲနာင္


၁၃
နာဲသ႘ဟ


၁၄
နာဲအံင္မန္ဟံသာ


၁၅
နာဲဆီတၜနာဲ


၁၆
နာဲဇိန္


၁၇
နာဲပၜတရဵဟံသာ


၁၈
မိသုိဝ္ေအ


၁၉
မိဟဍမ္တင္ရန္တဿံဂေကာံ
၁၊ ညံင္ဂြံဒွ္ျဇဟတ္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္
၂၊ ညံင္ဂြံဆက္ေစၜာံကုႝဂေကာံမန္ဍဳင္သၟာင္နာနာ
၃၊ ဘာေဗၲာန္လိက္မန္ဂြံဒွ္

ေသှာဝ္ဂေကာံ(မူဒမ်ဳိင္)
၁၊ ဥကၠဌ ေကုာံ ညးအုပ္ကာဂွ္ ဒးဒွ္မှိဟ္ေလပ္အေရဝ္မန္ လိက္မန္ေဟင္။
၂၊ ဇဿာပ္ေကာန္ဂေကာံ မၵးစုတ္အာၾသန္ဂေကာံေလဿင္ဂိတုတုဲ ယဝ္ဒွ္အိန္ထံင္
    မၢး $ 15၊ မှိဟ္မြဲဂၜး(အာယုက္ ၁၈ လၸာ္လၲဴ) မၢး$ 10။
၃၊ ဇဿာပ္မန္စုိပ္ကၜဳင္ (Minnesota) ဏအ္ ညံင္ဂြံပါလုပ္ေကာန္ဂေကာံဒးစန္
   ဒက္အာတုဲ ယဝ္တန္တဵေလာန္ၐက္အာနူပိဂိတုမၢး 
    မၵးည စုတ္အာၾသန္ဂေကာံေလဿင္ဂိတုေရာင္။
၄၊ ႀယဵေကာန္ဂေကာံလုႝမြဲဟြံဟီု ၐုိန္ရကေမၜာန္ပုိတ္အာကီုေလဝ္ မၵးစုတ္အာ
    ၾသန္ဂေကာံေလဿင္ဂိတုတုဲ ယဝ္ညးႏံြပဿိက္ကုႝၾသန္မၢး ေကတ္တင္တုပ္စိုတ္နူ
    ညးတာလ်ဳိင္ဂေကာံတုဲေဟင္ မၵးထံက္ပင္နဒဒွ္ၾသန္ေဂၜံေကတ္ေရာင္။
၅၊ ႀယဵေကာန္ဂေကာံလုႝမြဲဟြံဟီု ဟြံစုတ္ၾသန္ဂေကာံေပင္အာပိဂိတုမၢး 
    အေခါင္ဒုင္စသုိင္ဟြံမြဲေရာင္၊၊
၆၊ ယဝ္ဒးထံက္ပေရင္ဂကူ ႏံြကၜဳင္မၢး ဂြံတင္တုပ္စုိတ္နူညးတာလ်ဳိင္
   ဂေကာံတုဲေဟင္ ပၲိတ္ဏာၾသန္ဂြံေရာင္။

တင္စဿတ္
        ကိစၥခ်ဳိတ္ဂ်ဳိ္င္ဂွ္ ၾသန္ဂေကာံဒွ္တုဲမွ ဆက္ဓဇက္အာေသှာဝ္ပၜန္ေရာင္။ေသှာဝ္မခ်ဴဓဇက္လဝ္ဝြံ
လုကဵကာလဟြံဂြံသၸဒတန္ ဟြံဂြံရုဲစွ္မှိဟ္တာလ်ဳိင္ဏီမၢး အေခါင္ပေဠဝ္ နဳက္ကုတ္ထပ္ဗပုႝပၲဳိန္ႏံြေရာင္။

စရင္ၾသန္လုပ္ သြက္ဂြံေကၜာန္ဗဒွ္ သၻင္(MCM)ေပင္ႀတဵသှာံ

 ေလဿင္
           ယဿဳညးတၜဒါန္
လဿိဟ္ၾသန္
နာဲသ႘ဟ ေကုာံ မိခ်ဳိဝ္
၁၅
နာဲဆီတၜနာဲ ေကုာံ မိဟဍံ
၁၅
နာဲဆာန္မန္
၁၅
နာဲမန္ၾသန္
၁၅
နာဲမဟာမန္ ေကုာံ သဝ္ေအ
၁၅
နာဲဗညာဃံင္သာင္ေဇတ္ဍာံ
၁၅
နာဲစုိက္ဝင္ဌာန္အံက္ ေကုာံ မိျဇဳ
၁၅
နာဲၾကဳက္ ေကုာံ မိညဳိဝ္
၁၅
နာဲဇာတိရာဇာမန္
၁၅
၁၀
နာဲသာင္မန္ ေကုာံ မိျဇ႘
၁၅
၁၁
နာဲေညတ္
၁၅
၁၂
ဦးသန္းေဇာ္ နွင္႕ မိမဝ္
၁၅
၁၃
နာဲယွဳင္ ေကုာံ မိဟဍံ
၁၅
၁၄
နာဲရာဇာအံင္လြ႘
၁၅
၁၅
နာဲအံင္မန္ဟံသာ
၁၅
၁၆
နာဲတရဵလုိက္ (နာဲငၛာ္)
၁၅
၁၇
နာဲဗညာ ေကုာံ မိေကာန္ထဝ္
၁၅
၁၈
နာဲေကာဆာန္ ေကုာံ မိၿဇဳင္ၿဇ႘
၁၀၀

ပံင္လဿိဟ္ၾသန္လုပ္သီုဖအုိတ္ $ 355.00
စရင္ၾသန္တိတ္
ေလဿင္
ပရူပရာ
လဿိဟ္ၾသန္
           ငၛဳဟ္လိင္ဒှာဲ
$90.00
2
ရာန္ႀကံက္ေၾကဝ္(၃)
$5.19
3
ရာန္ကေပါတ္စှစသုင္
$ 239.00
ပံင္လဿိဟ္ၾသန္တိတ္သီုဖအုိတ္ $334.00

တင္စဿတ္ -  လဿိဟ္ၾသန္လုပ္သီုဖအုိတ္ 355.00
           လဿိဟ္ၾသန္တိတ္သီုဖအုိတ္ 334.00
           ၾသန္ေသွ္      21.00
 ၾသန္ေသွ္ $21 ဂွ္ နာဲစုိက္ဝင္ကႝုဏာသြက္ဂြံရာန္ကေပါတ္နာနာ ပႜဲတၛဲ ႐ုဲမာဲဂွ္ $20 ေကုာံ ပဲမွဳန္႔ $3
တုဲဒွ္အာ $-2.00 မဒွ္ရ။ ၾသန္ $2 ဂွ္ညးေစက္ဏာကုႝသြက္ဂေကာံပုု႙မဒွ္ရ။
ေလဿင္အစ႘ဇန္ဂမၜဳိင္

၁၊ လေလာင္ၾတးပံက္အေသဟာန္
၂၊ နာဲစုိက္ဝင္ဌာန္အံက္ သြက္ဂြံဗွ္ထၞး ပရူဝင္ MCM ဗြဲခေမှာန္
၃၊ နာဲဗညာဃံင္သာင္ေဇတ္ဍာံ သြက္ဂြံဗွ္ထၞး ဟုိတ္ဂြံေကၜာန္ဗဒွ္
   ဂေကာံမန္မိန္ေနတ္သဝ္တာ ေပင္(၆)သှာံ
၄၊ နာဲသာင္မန္ သြက္ဂြံဟီုဂလာန္မိပ္စုိတ္ စပ္ကႝု MCM
၅၊ က႑ဂလာန္ပံက္ႀသဳိဟ္ ေကုာံ မိပ္စုိတ္စပ္ကုႝ MCM
၆၊ နာဲသ႘ဟ အုပ္နိဂုီ
၇၊ လေလာင္ႀတး အေသဟာန္အာစုိပ္ဒတုဲ


ပႜဲကုႝစဿတ္တၛဲ 18/8/2012 ဂွ္ ပု႙ေကၜာန္ဗဒွ္သဘင္ “စဿတ္သမၲီ ဂေကာံမန္မိန္ေနတ္သဝ္တာေပင္
(၆)သှာံ” ပႜဲဌာန Keller Park အာစုိပ္ဒတုဲအာဗြဲမအံင္ဇှးရ၊ ပႜဲႀကဵနူအေသဟာန္ဂွ္ ဆက္သ႘ကၜ႘အာပေရင္
သြက္ဂြံရုုဲစွ္မှိဟ္တာလ်ဳိင္တဿိမဒွ္ရ၊၊ ဟုိတ္နူညးဂမၜဳိင္ပၲဳိန္ထၞး ဟုိတ္နာနာသာ္တုဲ ပဲႜကုႝေသှာဝ္ခ်ဴဓဇက္လဝ္
တဿိဂွ္ ေကႅင္နဳက္ေထာံ(၂)တင္ မတြံဂး
၁၊ ညံင္ဘာလက်ာ္မန္ဂြံကၲုႝဒွ္
၂၊ ဥကၠဌ ေကုာံ ညးအုပ္ကာဂွ္ ဒးဒွ္မှိဟ္ေလပ္အေရဝ္မန္ လိက္မန္ေဟင္
 တုဲ ဆက္ရုဲစွ္အာတၛဲ သြက္ဂြံရုဲစွ္မှိဟ္တာလ်ဳိင္တဿိမဒွ္ရ၊ အတုိင္ညးဂမၜဳိင္တုပ္ဂွ္ေဟင္ ရုဲစွ္
ဏာ တၛဲသၛိသဝ္(ဂိတုခႜဲသ႘ေပင္)01/09/2012 ဌာန သၛိဂေကာံသဿတ္ဗၜာဲ 846 Pierce Butler RT မဒွ္ရ။

ပႜဲစဿတ္တၛဲ 9/1/2012 ဂွ္ ေကၜာန္ဗဒွ္သၻင္ရုဲစွ္မှိဟ္တာလ်ဳိင္ ဂေကာံမန္မိန္ေနတ္သဝ္တာ ပႜဲဌာန သၛိဂေကာံသဿတ္ဗၜာဲ 846 Pierce Butler Rte မဒွ္ရ။

     ညးတာလ်ဳိင္ဂေကာံမန္မိန္ေနတ္သဝ္တာဂမၜဳိင္ (MCM)

ေလဿင္
တာလ်ဳိင္
ယဿဳ
ဂှန္ Phone
ဥကၠဌ
နာဲစုိက္ဝင္ဌာန္အံက္
651 367 4867
ဒု ဥကၠဌ
နာဲသာင္မန္
608 2174393
ညးအုပ္ကာနာနာ
နာဲသ႘ဟ
651 8151802
လ်ဳိင္ဘ႑ာ
(ဘ႑ာေရးမွဴး)
နာဲက်ဝ္က်ဝ္
ကုိေက်ာ္ေက်ာ္
651 447 1375
ဒု လ်ဳိင္ဘ႑ာ
နာဲတရဵလုိက္
651-487-4922
စဿ႘စဿတ္စရင္
နာဲအံင္ဆာန္
612 281 6982
ဒု စဿ႘စဿတ္စရင္
မိမ႘မ႘ေလဝ္
952 303 2450
 
စန္ဒက္ ေကုာံ
လေလာင္ၾတးပရုိင္
နာဲဗညာ
ဃံင္သာင္ေဇတ္ဍာံ
651 202 1682
ဒု စန္ဒက္ ေကုာံ
လေလာင္ၾတးပရုိင္
နာဲဆီတၜနာဲ
612 859 6226

            ပႜဲစဿတ္တၛဲ (09/01/2012) ဂွ္ ညးတာလ်ဳိင္(MCM)ဂမၜဳိင္ ေကာံဓရီုသြက္ဂြံေဖ်ံဗီုျပင္ကေမၜာန္မဒွ္ရ။ ဌာနေကာံဓရီုဂွ္ သၛိ 846 Pierce Butler RTE. ပႜဲေပါဲေကာံဓရီုဝြံ ဟုိ္တ္နူနာဲမန္ဆာန္မန္(ေကာ္)နာဲဏိ နုက္တိတ္တုဲ အတုိင္ညးတာလ်ဳိင္ဂမၜဳိင္တုပ္စိုတ္ဂွ္ ရုဲစွ္ခါန္ကှက္ဏာ နာဲတရဵလုိက္မဒွ္ရ။
            သၟာင္နူဂွ္ပၜန္ ကႅိဂြံတင္တုပ္စိုတ္သြက္ဂြံခ်႘ဒရာင္ပေရင္ကေမၜာန္ဂမၜဳိင္အတုိင္ဗြဲသဿဝ္ဝြံေရာင္၊
၁ ၊ မဒးစုတ္အာၾသန္ဂေကာံေလဿင္ဂိတု စနူစဿတ္တၛဲမြဲတုဲ စဿတ္တၛဲ 15 ဂွ္ ဒွ္တၛဲလကၠရဵအုိတ္ေရာင္၊
၂ ၊ ေကၜာန္ Letter Head ေကုာံ တဆိပ္ဂေကာံ
၃ ၊ ပံက္ Email ေကုာံ Blog ဂေကာံ
၄ ၊ ရာန္ printer, Head Disk
၅ ၊ သြက္ဘာလက်ာ္မန္ဂြံကၲဳႝဒွ္ဂ္ွ ဒးစုတ္အာၾသန္ဘာ နကုႝေစတနာေရာင္၊

     ေကာံဓရီုေလဿင္ဂိတု
စဿတ္တၛဲ 20 Oct,2012.
ဌာန သၛိနာဲၾကဳက္ မိညဳိဝ္ဝ္မန္(846 Pierce Butler RTE Apt14 St Paul,MN 55104)


ေလဿင္အစ႘ဇန္ဂမၜဳိင္

၁၊ လေလာင္ႀတးပံက္အေသဟာန္
၂၊ေသာင္ကႅးစရင္ၾသန္ဂေကာံမန္(MCM)
၃၊သြက္ဂြံထပ္ရုဲစွ္ ဌာနလ်ဳိင္ ဖက္ေဆာ ညးအုပ္ကာ
၄၊သ႘ကၜ႘ကိစၥမာ္မြဲေစြက္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရနုက္ကုႝ(၆၆)ဝါ
၅၊သ႘ကၜ႘ပေရင္ဘာလက်ာ္မန္
၆၊လေလာင္ႀတး ေပါဲဂေကာံဓရ္ီုအာစုိပ္ဒတုဲ၊

          ကႅိဂြံတင္သၢဳတ္သြာတ္ ပႜဲေပါဲေကာံဓရုီဝြံ
၁၊       အတုိင္ေကာန္ဂေကာံဂမၜဳိင္တုပ္စုိတ္ ရုဲစွ္ခါန္ကှက္ဏာ နာဲမဟာမန္  
နဒဒွ္တာလ်ဳိင္ ဖက္ေဆာညးအုပ္ကာမဒွ္ရ။
၂၊       ပၚတာလ်ဳိင္သြက္မာ္မြဲေစြက္ တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရနုက္ကုႝ(၆၆)ဝါ
၃၊       နာဲစုိက္ဝင္ဌာန္အံက္ -  ကိစၥဂၜာဲဒှာဲဌာနေကၜာန္ဗဒွ္ ေကုာံ ဘိက္မှိဟ္
၄၊       လ်ဳိင္ေယန္သှာင္ နာဲဆီတၜနာဲ ေကုာံ နာဲအံင္မန္ဟံသာ
၅၊       လ်ဳိင္ဂ႘တ နာဲဗညာဃံင္သာင္ေဇတ္ဍာံ
၆၊       လ်ဳိင္ပေဠဝ္ပေဠတ္စင္ နာဲသ႘ဟ
၇၊       ပေရင္ပလံင္ဗစုိပ္ နာဲသာင္မန္
၈၊       လ်ဳိင္ ဘ႑ာၾသန္ဘာလက်ာ္မန္ နာဲပၜတရဵဟံသာ
၉၊       ဒု - လ်ဳိင္ဘ႑ာၾသန္ဘာလက်ာ္မန္ နာဲဆာန္မန္ (အဂုဏ္)ပႜဲစဿတ္တၛဲ 11,03,12 ဂွ္
ေကာံဓရီု မာ္မြဲေစြက္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရနုက္ကုႝ(၆၆)ဝါ
အလန္ဒုတိယ
ဌာန သၛိနာဲ ယွဳက္ မိဟဍမ္ (600 Hoyt Ave E # 301 St. Paul MN 55130)

၁၊ လေလာင္ပံက္ေကာံဓရုီ
၂၊ ဒု ဘ႑ာ နာဲတရဵလုိက္ေသာင္ကလးစရင္ၾသန္ MCM သြက္ဂိတု October
၃၊ နာဲဆာန္မန္ ေသာင္ကလးၾသန္ဘာမန္ဗုဒၶဘာသာ
၄၊ ရုဲစွ္မှိဟ္တာလ်ဳိင္ သြက္ဂြံေကၜာန္ဗဒွ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္
၅၊ က႑ဂလာန္္ပံက္ႀသဳိဟ္
၆၊ အုပ္နိဂီု

ကႅိဂြံတင္သၢဳတ္သြာတ္
၁၊ သၠဳိပ္အေသဟာန္ ရာဇာအံင္လြ႘ ေကုာံ မိမဝ္ဝ္ (ေကာန္ဝုတ္နာဲအံင္ဆာန္)
၂၊ သဘာပတိ မသုန္တၜ တၜဂုဏ္သူရိယ မိေဃန္ေအထု႙ နာဲမ်တ႘ ဒု ဥကၠဌ နာဲသာင္မန္ နာဲေထာန္ယွဳ႙
၃၊ ကုႝအမိင္သြက္ဂြံေရွ္ေသွ္အလာံ နာဲဗညာဃံင္သာင္ေဇတ္ဍာံ
၄၊ ဗွ္လိက္သဝဏ္(လိက္လေလာင္ႀတး)တၛဲေကာန္ဂကူမန္ ဘာသာမန္ နာဲဆီတၜနာဲ
၅၊ ဗွ္လိက္သဝဏ္(လိက္လေလာင္ႀတး)တၛဲေကာန္ဂကူမန္ ဘာသာအဂၤလိက္
    နာဲစုိက္ဝင္ဌာန္အံက္
၆၊ ၉း၀၀ နာဍ႘စပံက္အခန္ကှာ
၇၊ ေကၜာန္ပေဠာံ ေကတ္ Style ဟရုီုကအ္ႏြံ
၈၊ ဗီုျပင္ပေဠာံ နာဲေမာဝ္ေဇာဝ္
၉၊ ဗက္ၾသန္ ဗၜာဲ ၅၀ အိန္ထံင္ ၁၀၀     


ဌာန သၛိ ဒု ဥကၠဌ နာဲသာင္မန္
ပဲႜစဿတ္တၛဲ ၁၂၊၀၁၊၂၀၁၂၊ အခိင္သဝ္တၛဲဂွ္ နူကုႝညးတာလ်ဳိင္ဂေကာံဂမၜဳိင္တုပ္စုိတ္တုဲ တက္ဗီုသၸစဿတ္သမၲီ ညးတာလ်ဳိင္ သြက္သှာံ (2012/2013)ကီု သီုကုႝေကာန္ဂေကာံဂမၜဳိင္ရ။
ပႜဲတၛဲပၜန္ေဟင္ ထပ္ရုဲစွ္ပၲဳိန္ဏာ နာဲမန္ၾသန္ ဌာန ဒု လၽဳိင္ဘ႑ာရ၊ အတုိင္ေကာန္ဂေကာံ ေကုာံ ညးတာလ်ဳိင္ဂမၜဳိင္ တုပ္စိုတ္တုဲ နာဲတရဵလုိက္ နူဒှာဲ ဒု လ်ဳိင္ဘ႑ာဂွ္ ခါန္ကှက္ဏာ သၠဳိပ္ဘ႑ာ နာဲမန္ၾသန္ဂွ္ ခါန္ကှက္ဏာ ဒု လ်ဳိင္ဘ႑ာမဒွ္ရ။

တင္သမၲီ= စပ္ကုႝလ်ဳိင္ဘ႑ာ သြက္ဂေကာံ(MCM)ပု႙႙ဝြံ နူစတမ္ရုဲစွ္မှိဟ္တာလ်ဳိင္တဿိေတံဂွ္ အတုိင္ေသှာဝ္မာဲနာဲက်ဝ္က်ဝ္ ဒွ္သၠဳိပ္ဘ႑ာ နာဲေကာဆာန္(ေကာ္)နာဲဏိ ဒွ္ ဒု လ်ဳိင္ဘ႑ာရ။ နူဂွ္မြဲကဆံင္ဟုိတ္နူနာဲေကာဆာန္ ဟြံေျပၿပံင္တုဲ အာတ္နုက္တိတ္ေထာံနူကုႝတာလ်ဳိင္ရ၊ ဒှာဲ ဒု လ်ဳိင္ဘ႑ာယအ္မံင္ဂွ္ပႜဲစဿတ္တၛဲ (09/08/2012)ေတံ ထပ္ခါန္ကှက္ဏာ နာဲတရဵလုိက္ နဒဒွ္ ဒု လ်ဳိင္ဘ႑ာ သြက္ဂြံပံင္ေတာဲေကၜာန္အာကုႝနာဲက်ဝ္က်ဝ္ရပၜန္ရ။ပႜဲအခိင္ၿခာဟြံလအ္နာဲက်ဝ္က်ဝ္ဂွ္ဟုိတ္နူဟုိတ္မမိက္ကုႝမြဲမြဲၐုိန္ရဟြံဓမံက္ထၞးကီုေလဝ္ဇဿာပ္ေပါဲေကာံဓရုီဂွ္ ညးကုႝအခိင္တုဲတုိန္စုိပ္ကုႝဟြံမာန္ရ။ဟုိတ္ဒွ္သာ္ဂွ္ရ အတုိင္ေလဿင္ေသှာဝ္ဂေကာံေဟင္ ေလာန္ၐက္အာနူပိတုမၢး ပု႙ဒးဖန္ဇန္အာမြဲနဲမြဲဗီုေရာင္ “ သာ္ဝြံ ကႅိဂြံတင္တုပ္စုိတ္နူညးတာလ်ဳိင္ဂမၜဳိင္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ပ႙ုမၵးခါန္ကှက္ဏာ နာဲတရဵလုိက္ နဒဒွ္ သၠဳိပ္ဘ႑ာ နာဲမန္ၾသန္ နဒဒွ္ ဒု လ်ဳိင္ဘ႑ာေရာင္။စဿတ္တၛဲ 12/08/12   ေကာံဓ႐ုီကာနာနာဂမၜဳိင္
ဌာန သၛိ ဒု ဥကၠ႒ နာဲသာင္မန္
         
          ေလဿင္အစ႘ဇန္ဂမၜဳိင္
၁။ လေလာင္ၾတးပံက္အေသဟာန္
၂။ နာဲတရဵလုိက္ ဗွ္ထၐးစရင္ၾသန္လုပ္သြက္ဂိတု Dec
၃။ နာဲဗညာဃံင္သာင္ေဇတ္ဍာံ ဗွ္ထၞးတင္သၢဳတ္သြာတ္ (MCM) ေကုာံ မာ္မြဲေစြက္ (၆၆) ဝါ
၄။ နာဲသ႘ဟ ဗွ္ထၞး လိက္ဘိက္ဂေကံာမန္ အလုံအေမရိကာန္
၅။ ဒု ဥကၠဌ နာဲသာင္မန္လဵထၞးပရူပရာလိင္စင္ သြက္မာ္မြဲေစြက္ (၆၆)ဝါ
၆။ သ႘ကၜ႘ သြက္ဂြံပၚ ၾသန္ဘ႑ာကုႝနာဲမန္ၾသန္
၇။ ကာနာနာ
၈။ ဂလာန္ပံက္ႀသဳိဟ္
၉။ လေလာင္ႀတး ေပါဲေကာံဓရီုအာစုိပ္ဒတုဲ

          တင္သၢဳတ္သြာတ္ဂမၜဳိင္
၁။ ပၚဏာၾသန္ဘ႑ာကုႝနာဲမန္ၾသန္ $543.00
၂။ သြာင္ဂ႘တ ကိစၥ စက္ မှိဟ္တက္ Drum $ 200.00 ေကုာံ ရာန္ mic
၃။ ရာန္ကယ်ဳိင္ေယန္သှာင္ မပၲံကုႝ ကယ်ဳိင္ၐုိပ္ ေသာ္ယံင္ ယာတ္ပဝါ ကဿက္ဂြါကအ္


ပႜဲစဿတ္တၛဲ 01/05/2013 ဂွ္ ေကာံဓရီုစပ္ကုႝပေရင္အာလဝ္ေကာံဓရီုဂေကာံမန္အလုံဍဳင္အေမရိကာန္ ပႜဲသၛိ နာဲသ႘ဟ မဒွ္ရ။
ပႜဲေပါဲေကာံဓ႐ုီဂွ္ နာဲဗညာဃံင္သာင္ေဇတ္ဍာံ
ဒုင္စ႘ေရင္ စပ္ကုႝအာေကာံဓရီု ဂေကာံမန္အလုံဍဳင္အေမရိကာန္
နူကုႝဂေကာံ မန္မိန္ေနတ္သဝ္တာ ထံက္ပင္ $350.00
ညးတၜေစတနာဂမၜဳိင္ ထံက္ပင္ $362.00
နာဲအံင္မန္ဟံသာ
$60.00
ဒု ဥကၠဌ နာဲသာင္မန္န    
$100.00
နာဲမဟာမန္ မိသုိဝ္ေအ
$20.00
နာဲသ႘ဟ မိခ်ဳိဝ္
$20.00
နာဲယွဳင္ မိဟဍမ္
$20.00
နာဲအေညတ္
$20.00
နာဲဇိန္
$20.00
နာဲဆီတၜနာဲ
$20.00
နာဲတရဵလုိက္
$62.00
နာဲၾကဳက္ မိညဳိဝ္ဝ္မန္
$20.00
ပံင္သီုဖအုိတ္ $712.00

သုင္ေစာဲ ခရိတ္ေကၜင္ ေကုာံ ခရိတ္ဂၜံင္ Tollway အုိတ္အာ $257.37
ကုႝထံက္ပင္ ဂေကာံမန္အလုံအေမရိကာန္ (MAA) $270.00

ၾသန္ေသွ္ $184.63 ဂွ္ ကေလင္ပအပ္ကုႝ ဂေကာံ( MCM) မဒွ္ရ။

2 comments: